Practica interdisciplinara

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni !

Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Denumirea proiectului POSDRU: „Practică interdisciplinară – o şansă pentru viitorul tău”, POSDRU/109/2.1/G/82716

Valoarea proiectului: 2.224.345 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 2.043.514 lei

 

 

 

Informare de presă

(for english please scroll down)

 

 

Patru studenţi de la 3 universităţi mureşene au beneficiat în aceste zile de o excursie gratuită în capitala Cehiei, Praga. Studenţii fac parte din grupa câştigătoare a concursului ONG Virtual, derulat în a doua etapă a stagiului de practică la Asociaţia Culturală „Amphion”, în cadrul proiectului „Practica interdiscipliară – o şansă pentru viitorul tău”. Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 – 2013, „Investeşte în Oameni!”, id proiect: 109/2.1/G/82716.

În cadrul acestui proiect, Asociaţia Culturală Amphion a organizat, în data de 28 aprilie 2013, concursul ONG Virtual, la care au putut participa toţi cei 70 de studenţi practicanţi din grupul ţintă, în scopul exersării şi valorificării competenţelor practice cuprinse în programa analitică / fişa disciplinei „Practică” şi dobândite de studenţi pe parcursul celor 60 de ore de pregătire practică. Totodată, acest concurs a urmărit promovarea excelenţei profesionale interdisciplinare şi încurajarea studenţilor în a face pasul de la şcoală la viaţa profesională activă, eventual în cadrul propriului lor ONG. Premiul pentru grupa câştigătoare a constat în această excursie la Praga, unde studenţii au avut întâliniri cu potenţiali angajatori relevanţi pentru domeniilor lor de specializare.

Studenţii au putut observa modul de desfăşurare a activităţii practice a 3 parteneri praghezi ai Asociaţiei Culturale Amphion, respectiv: Institutul de Arheologie al Academiei de Știinţe din Republica Cehă (Prague Castle), Fundaţia „Youth Included” şi filiala cehă a organizaţiei internaţionale „Amnesty International”. Jana, Artem, Saşa şi Martina au împărtăşit din vasta lor experienţă practică studenţilor mureşeni, au răspuns întrebărilor acestora şi le-au explicat acestora ce oportunităţi de carieră li se deschid pentru specializarea lor.

De asemenea, studenţii participanţi la excursia de pe malurile Vltavei au avut ocazia să exploreze comorile culturale ale Oraşului de Aur, de la catedrale, castele şi muzee, până la case memoriale, vestigii arheologice şi expoziţii interactive.

 

 

 

 

Testimoniale:

Excursia oferită a fost una deosebită, locul excursiei fiind nemaipomenit, atmosfera fiind una foarte bună. Vizitele de studiu au fost de asemenea interesante, aflând lucruri noi şi aplicabilitatea în practică a unor evenimente. Succes în continuare cu proiectul şi cu alte asemenea proiecte!” (Dharmendra Eparu – Drept, anul IV)

 

Dragă Amphion, în primul rând aş vrea să mulţumesc pentru ceea ce aţi făcut pentru noi, că ne-aţi sprijinit. În al doilea rând, multumesc pentru excursia asta excelentă. Mi-a plăcut foarte mult locul superb, oamenii cu care am putut să petrec aceste zile. Vă doresc succes în continuare!

(Orsolya Fekete – Drept, anul IV)

 

Dragă Amphion, îţi multumesc pentru excursia minunată în unul din locurile la care visam demult, pentru întâlnirile cu oameni deosebiţi, pentru amabilitatea şi căldura pe care le-aţi arătat. Vă doresc proiecte la fel de reuşite şi activităţi pe care să le desfăşuraţi cu aceeaşi dăruire!

(Georgeta Movilă, Teatrologie, anul III)

 

Mă aşteptam să fie o excursie frumoasă, însă a fost extraordinar, oraşul fermecător, multe obiective turistice de vizitat. Vizitele de studiu foarte interesante, oameni frumoşi şi cu experienţă în ceea ce fac ei. Mulţumesc echipei Amphion pentru şansa de a participa la aceste activităţi frumoase, începând de la stagiul de practică, concursul şi excursia.

(Diana Valentina Țandea – Comunicare şi Relaţii Publice, anul II)

 

 

GALERIE FOTO

 

_______________________________________________________________________

 

EN

 

Press Release

 

 

 

Four students from three universities in Mures County have recently returned from a free trip organized in the capital of the Czech Republic, Prague. The students are part of the group that won the Virtual NGO competition, which was organized in the second part of the practical training that took place at the „Amphion” Cultural Association, within the project „Interdisciplinary practical training – a chance for your future”. The project is co-financed by the European Social Fund through the Sectorial Operational Programme Human Resources Development, 2007-2013, „Invest in people!”, project ID: 109/2.1/G/82716.

Within this project, Amphion Cultural Association organized, on April 28th 2013, the Virtual NGO contest, to which all 70 students in the target group were allowed to participate, in order for them to exercise and take advantage of the practical competencies comprised in the analytical curriculum / description of the subject „Practical training”, acquired by the students during the 60 hours of practical training. This contest aimed to promote interdisciplinary professional excellence, and also to encourage the students to make the transition from school to the active professional life, perhaps within their own NGO. The prize for the winning group was this trip to Prague, where the students had study tours to potential employers relevant for their fields of study.

The students were able to observe how activities are conducted in three institutions in Prague, partners of Amphion Cultural Association: The Archaeological Institute within the Science Academy of the Czech Republic (Prague Castle), the „Youth Included” Foundation, and the Czech branch of the international organization „Amnesty International”. Jana, Artem, Sașa and Martina have shared their vaste practical experience with our students, have answered their questions and explained what career opportunities are available for their field of study.

The students visiting the town on the shores of the Vltava River also got the chance to explore the cultural treasures of the Golden City, from cathedrals, castles and museums, to memorial houses, archaeological vestiges and interactive exhibitions.

 

 

 

Testimonials:

The trip offered was a very special one; the place of the trip was amazing and the atmosphere very good. The study tours were very interesting, as we found out many new things and the practical applicability of certain events. Good luck with the project and many more similar ones!”

(Dharmendra Eparu – Law student, IVth year)

 

Dear Amphion, I would first of all like to thank you for what you did for us, for supporting us, secondly, thank you so much for this great trip. I loved the beautiful place and the people I spent these days with. Good luck!

(Orsolya Fekete - Law student, IVth year)

 

Dear Amphion, thank you for this wonderful trip that happened in a place I have dreamed of for a long time, for the meetings with some very special people, for the kindness and warmth you have showed. I wish you many projects just as successful and activities that you perform with the same dedication!

(Georgeta Movila – Theatre studies, IIIrd year)

 

I was expecting the trip to be good, but it was amazing, the city was charming, many tourist attractions to visit. The study tours were very interesting, great people with experience in what they do. I thank the Amphion team for the opportunity to take part in these wonderful activities, starting with the practical training, the contest and the trip.

(Diana Valentina Tandea – Communication and Public Relations, IInd year)

 

PHOTO GALLERY

 

Mugurel Gorea,

Specialist în relaţii publice, Asociaţia Culturală Amphion

 

18.07.2013