Practica interdisciplinara

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"Domeniul major de interventie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"Titlul proiectului: „Practica interdisciplinară - o şansă pentru viitorul tău”Contract nr. POSDRU/109/2.1/G/82716 

 

         05.11.2012

 

ASOCIAŢIA CULTURALĂ „AMPHION” ORGANIZEAZĂ

PRIMUL STAGIU DE PRACTICĂ (2012-2013)

în cadrul Proiectului POSDRU/109/2.1./G/82716

„Practica interdisciplinară - o şansă pentru viitorul tău”

 

Obiectivul general al proiectului este organizarea pe parcursul a 2 ani consecutivi a două stagii de practică profesională cu 140 studenţi de la nivel licenţă şi masterat de la specializările filologie, drept şi teatrolgie-impresariat artistic.

Stagiul de practică desfăşurat pe parcursul anului universitar 2012-2013 cuprinde două etape:

A) Prima etapă a stagiului presupune organizarea şi desfăşurarea a câte trei module de practică distincte pentru fiecare categorie de studenţi/ masteranzi, şi anume:

1. Module de practică pentru studenţii/masteranzii Facultăţii de Arte, specializarea Teatrologie:

            a. Impresariat artistic

            b. Producţie multimedia

            c. Organizare de evenimente

2. Module de practică pentru studenţii/masteranzii Facultăţii de Drept, specializarea Drept:

            a. Protecţia juridică a dreptului de proprietate intelectuală

            b. Lobby şi advocacy

            c. Înfiinţare şi funcţionare ONG

3. Module de practică pentru studenţii/masteranzii Facultăţii de Litere, specializarea Comunicare si Relaţii Publice:

            a. Concepere text ştiinţific

            b. Redactarea materialelor de comunicare

            c. Editare carte

Pe parcursul derulării primei etape a stagiului de practică, studenţii/ masteranzii vor avea ocazia să colaboreze cu cei mai buni tutori din domeniul teatrologiei, dreptului şi filologiei din România, având astfel ocazia să cunoască îndeaproape oameni cu experienţă în specializarea studiată şi să lucreze împreună pentru pregătirea celei de-a doua etape a stagiului de practică.

 

B) A doua etapă a stagiului de practică presupune constituirea a 10 grupe de lucru formate din studenţi/masteranzi reuniţi de la fiecare specializare, respectiv teatrologie, drept şi filologie. În cadrul acestei etape, fiecare participant va trebui să uzeze de cunoştinţele dobândite în cadrul primei etape de practică (coroborate cu cunoştinţele dobândite în cadrul cursurilor universitare la specializarea respectivă), în vederea realizării unui "ONG" virtual.

 

Se va desemna un singur „ONG” câştigător dintre cele 10 grupe. Studenţii din cadrul respectivei grupe câştigătoare vor participa la o vizită de studiu la potenţiali angajatori din Uniunea Europeană sub formă de premiu, pentru 5 zile (vizita va avea loc, cel mai probabil, la Bruxelles).

 

Condiţii pentru selectarea grupului ţintă

Condiţia 1: Studenţii/ masteranzii care urmează să fie selectaţi trebuie să fie înmatriculaţi la una dintre următoarele universităţi:

·         Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (specializarea „Teatrologie”),

·         Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş (specializarea „Drept”),

·         Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş (specializarea „Comunicare şi Relaţii Publice” şi/ sau „Limba si Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză”).

            Condiţia 2: Dintre studenţii/ masteranzii înmatriculaţi la universităţile prezentate mai sus, pot fi selectaţi doar studenţii/ masteranzii din anii universitari pentru care se prevede în planul de învăţământ al universităţii efectuarea obligatorie a practicii.

Condiţia 3: Persoana nu a încheiat anterior o altă convenţie de practică pentru acelaşi an universitar.

 

Criterii de selecţie a grupului ţintă

Criteriul 1: Persoana se încadrează în grupul ţintă al proiectului, adică este student sau masterand al uneia dintre următoarele universităţi:

·         Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (specializarea „Teatrologie”),

·         Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş (specializarea „Drept”),

·         Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş (specializarea „Comunicare şi Relatii Publice” şi/ sau „Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză”).

Criteriul 2: Persoana a prezentat, până la data stabilită de responsabilii de recrutarea, înscrierea şi selecţia grupului ţintă, toate documentele de înscriere, aferente grupului ţintă: 

§  Copie după cartea de identitate;

§  Copie dupa carnetul de student, vizat pentru anul în curs sau adeverinţă care atestă calitatea de student şi universitatea, facultatea, specializarea şi anul universitar.

Criteriul 3: Toate documentele de înscriere precizate mai sus sunt complete si corect completate.

Criteriul 4: Persoana nu a încheiat anterior o altă convenţie de practică pentru acelaşi an universitar.

Criteriul 5: Persoana a ocupat la timp un loc dintre cele disponibile, conform regulii „primul venit, primul servit”. Locurile disponibile pentru fiecare stagiu de practică din cadrul proiectului sunt:

- 10 locuri pentru Universitatea de Arte din Târgu-Mureş (specializarea „Teatrologie”);

- 30 locuri pentru Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş (specializarea „Drept”);

- 30 locuri pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş (specializarea „Comunicare şi Relatii Publice” şi/ sau „Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Engleză”).

 

Procedura de selectare a grupului ţintă

Procedura de selectare a grupului ţintă va respecta următorii paşi:

Pasul 1 – informarea asupra modului de selecţie:

Studenţii/ masteranzii vor fi informaţi despre modul în care se va desfăşura selecţia prin următoarele canale:

-          Postarea informaţiilor pe pagina web a proiectului

-          Informări realizate împreună cu universităţile;

o   afişarea anunţurilor la avizierele universităţilor  

o   transmiterea directă a informării prin îndrumătorii de practică ai facultăţilor.

Pasul 2 – verificarea îndeplinirii condiţiilor de selectare în grupul ţintă:

Verificarea preliminară a întrunirii Condiţiei 1 şi Condiţiei 2 se face de către îndrumătorii de practică ai facultăţilor, iar verificarea finală se face de către partenerul de practică, prin evaluarea documentelor depuse de studenţi (conform infra, Pasul 3).

Verificarea finală a întrunirii Condiţiei 3 se face de către îndrumătorii de practică ai facultăţilor, care vor înscrie pe o listă, în limita locurilor disponibile (conform supra, Criteriul 5), numai pe acei studenţi care nu au încheiat anterior o altă convenţie de practică pentru acelaşi an universitar. Lista studenţilor eligibili va fi comunicată de către către îndrumătorii de practică ai facultăţilor la partenerul de practică, Asociaţia Culturală Amphion.

Pasul 3 – depunerea documentelor necesare:

În vederea selectării, studenţii/ masteranzii vor depune obligatoriu următoarele documente:

  • Copie după cartea de identitate;
  • Copie dupa carnetul de student vizat pentru anul în curs sau adeverinţă care atestă calitatea de student şi universitatea, facultatea, specializarea şi anul universitar.

Documentele vor fi depuse la secretariatul facultăţii, înmânate direct partenerului de practică sau vor fi transmise pe adresa de email amphion2012@yahoo.com până la următoarele date limită:

-          19 noiembrie 2012 – pentru Universitatea de Arte din Târgu-Mureş;

-          19 noiembrie 2012 – pentru Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş;

-          20 noiembrie 2012 – pentru Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Pasul 4 – evaluarea documentelor depuse:

În termen de maxim 5 zile de la data limită anunţată pentru depunerea documentelor, comisia de selecţie a grupului ţintă va evalua documentele transmise de fiecare student/ masterand în ceea ce priveşte completitudinea, corectitudinea şi conformarea cu cerinţele transmise prin informările legate de practică.

Pasul 5 – selecţia propriu-zisă a grupul ţintă:

Studenţii şi masteranzii ale căror documente evaluate la Pasul 4 sunt complete, corecte şi conforme cu cerinţele transmise prin informările legate de practică sunt consideraţi a fi selectaţi.

Rezultatele selecţiei sunt consemnate într-un proces verbal semnat de membrii comisiei de identificare şi selecţie a grupului ţintă.

            Pasul 6 – publicarea rezultatului selecţiei:

            După obţinerea acestor confirmări, în termen de maxim 4 zile, va fi făcut public grupul ţintă selectat prin una sau mai multe din următoarele metode:

·         prin postarea pe pagina web a proiectului,

·         prin înştiinţarea studenţilor/ masteranzilor selectaţi de către îndrumătorul de practică,

·         prin informarea pe email şi/ sau telefonic a fiecărui student/ masterand selectat.           

            Pasul 7 – semnarea Convenţiei de practică:

            Completarea Convenţiei de practică cu toate datele necesare şi semnarea acesteia de către studentul/ masterandul selectat, universitatea de la care provine acesta şi partenerul de practică (Asociaţia Culturală Amphion).

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0747 773 299 sau pe adresa de e-mail amphion2012@yahoo.com.